ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ГО РАКОВИЦА

четвртак, 13. април 2017.

Управа Градске општине Раковица, на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016)  и члана  11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ 95/16) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Управа градске општине Раковица, у Београду, ул.Мишка Крањца бр. 12

II Радно место које се попуњава:

  1. Радно место: виши сарадник у комуналном одсеку у Одељењу за грађевинске и комуналне послове.

Опис пословаСтручно технички преглед техничке документације у поступку издавања одобрења зс постављање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу, монтажних објеката за рекреацију и забаву деце, забавни паркови, циркуси, спортски објекти и други монтажни објекти за извођење културних, спортскио-рекреативних и сличних програма комерцијалног типа,тезге и други привремени објекти, средства за оглашавање, расхладне витрине.Врши стручно-технички преглед документације у поступку издавања одобрења за продајна места.

III Место рада:

Београд, ул. Мишка Крањца број 12.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа градске општине Раковица, у Београду, ул. Мишка Крањца број 12 или преко писарнице органа Управе Градске општине Раковица., са назнаком „ за јавни конкурс“

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Драгана Симић, тел: 011/3051-731.

            VI Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, виша стручна спрема грађевинског смера,најмање пет година радног искуства , положен стручни испит

           VII  Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања

огласа

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, контакт телефон, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;  оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;  оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство), уврење или оврена фотокопија уврења о некажњавању, уверење или оверена фотокопија да се против ксндидта не води кривични поступак.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у суду или код јавног бележника.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству;  уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

IX Трајање радног односа:

За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку,  обавиће се  од 04.05.2017. године, са почетком у 10,00 часова, у Управи градске општине Раковица ул.  Мишка Крањца бр.12, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија образована од стране начелника Управе.

Овај оглас објављује се на web страници www.rakovica.rs, на огласној табли, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то дневни лист „ALO“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.