КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Комунална инспекција

PLAN ZA 2017 komunalna-odobren

 

1. Комунални ред

Контролна листа бр. 1 – Спољни делови зграде

Контролна листа бр. 2 – Површина око зграде и ограде

Контролна листа бр. 3 – Површине јавне намене, површине у јавном коришћењу и остале површине

Контролна листа бр. 4 – Контрола вршења продаје и обављања делатности

Контролна листа бр. 5 – Контрола забране кретања-заустављања-паркирања-остављања возила-других ствари на површинама јавне намене

Контролна листа бр. 6 – Контрола подземног пешачког пролаза

Контролна листа бр. 7 – Контрола терена за спорт и рекреацију

Контролна листа бр. 8 – Контрола уклањања снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу

Контролна листа бр. 9 – Контрола опште уређености насеља

 

2. Одлука о пијацама

Контролна листа бр. 1 – Управљање

Контролна листа бр. 2 – Обавезе корисника пијачног простора-објекта

3. Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда

Контролна листа бр. 1 – Балон хале споретске намене

4. Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда

Контролна листа бр. 11- Септичке јаме (корисник)

Контролна листа бр. 12- Септичке јаме (предузеће)

5. Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа бр. 1- Обезбеђивање континуитета ( за предузеће-предузетника)

Контролна листа бр. 2 – Кућно смеће ( за предузеће-предузетника)

Контролна листа бр. 3 – Чишћење и прање јавних површина ( за предузеће-предузетника)

Контролна листа бр. 4 – Кућно смеће ( обавезе корисника)

Контролна листа бр. 5 – Чишћење јавних површина ( обавезе корисника)

Контролна листа бр. 6 – Заштита чистоће на јавним површинама

6. Одлука о постављању Баште угоститељског објекта на територијиграда Београда

Контролна листа бр. 1 – Башта угоститељског објекта

7. Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда

Контролна листа бр. 1 – Тезге и други покретни привремени објекти

8. Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда

Контролна листа бр. 1 – Привремени објекти

9. Одлука о димничарским услугама

Контролна листа бр. 1 – Димничарске услуге- обавезе вршиоца комуналне делатности

Контролна листа бр. 2 – Димничарске услуге- обавезе корисника услуга

10. Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

3-820D~1

Контролна листа бр. 1 – Држање домаћих животињаи кућних љубимаца- Држање домаћих животиња

Контролна листа бр. 2 – Држање домаћих животиња и кућних љубимаца- Држање кућних љубимаца

Контролна листа бр. 4 – Држање домаћих животиња и кућних љубимаца- за предузеће

11. Одлука о јавним паркиралиштима

Контролна листа бр. 1 – Јавна паркиралишта – одржавање паркиралишта

Контролна листа бр. 2 – Јавна паркиралишта-коришћење паркиралишта

12. Одлука о оглашавању на територији града Београда

Контролна листа бр. 1- Оглашавање – оглашавање на отвореном простору

Контролна листа бр. 2 – Оглашавање – забрањене радње

13. Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда

Контролна листа бр.1 – Радно време угоститељских објеката

14. Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда

Контролна листа бр.1 – Радно време занатства и трговине

15. Одлука о одржавању гробља и сахрањивању

Контролна листа бр. 1 – Уређење и одржавање гробља и сахрањивање- уређивање-одржавање-сахрањивање

Контролна листа бр. 2 – Уређење и одржавање гробља и сахрањивање-извођење радова

Контролна листа бр. 3 – Уређење и одржавање гробља и сахрањивање-обавеза корисника гробног места

Kонтролна листа бр. 4 – Уређење и одржавање гробља и сахрањивање-сахрањивање и забрањене радње

16. Одлука о кућном реду у стамбеној зградама

Контролна листа бр. 1- Кућни ред у стамбеним зградама

 

 

 

Грађевинска инспекција

PLAN ZA 2017 građevina-odobren

 

 

01 kontrolna lista 1 ispravka

02 kontrolna lista 2 clan 145 ispravka

03 kontrolna lista 3 TEMELJI ispravka

04 kontrolna lista 4 KONSTRUKCIJE ispravka

05 kontrolna lista 5 UPOTREBNA DOZVOLA ispravka