Одсек грађевинске инспекције

Грађевинска инспекција

  • Одсек грађевинске инспекције обавља инспекцијски надзор над изградњом објеката за које грађевинске дозволе издаје ово одељење
  • надзор над коришћењем објеката у случајевима предвиђеним законом
  • надзор над издатим грађевинским дозволама
  • доношење решења о бесправно изграђеним објектима
  • доношење решења о утврђивању и уклањању објеката склоних паду који доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине или угрожавају животну средину
  • покретање прекршајног и кривичног поступка против инвеститора и извођача радова због бесправно изведених објеката
  • надзор по поднетим пријавама радова
  • утврђивање правног статуса објеката

Преузмите документа