Захтев за добијање сагласности за промену закупца стана односно носиоца станарског права

Одељење:

Одељење за омовинске и правне послове

Одсек:

Одсек за имовинско-правне и стамбене послове

Потребна документација:

фотокопија уговора о закупу односно коришћењу стана које је ранији закупац односно носилац станарског права закључио са ЈП Градско стамбено предузеће

  • фотокопија извода из матичне књиге умрлих ранијег закупца-носиоца станарског права
  • изјаве корисника стана да уговор о закупу стана закључује лице кји они споразумно одреде
  • фотокопије личних карата корисника стана (уверења о пребивалишту)

Образац захтева се може преузети на шалтеру 14 Услужног центра Општине

Општинска административна такса-

за захтев 250,00 и за давање сагласности 250,00 динара

Жиро рачун:

840-742251843-73

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације

шалтер 10 Услужног центра

Телефони за информације:

+381 11 3051 788 лок. 236, +381 11 3051 814, +381 11 3051 815, +381 11 3051 730.