Захтев за доношење решења о престанку права коришћења корисника земљишта…

… које је неовереним уговором продату лицу – власнику објекта у легализацији – члан 193 став 2 Закона о планирању и изградњи.

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Одсек:

Одсек за имовинско-правне послове

Потребна документација:

  • фотокопија уговора о преносу права коришћења
  • копија плана кат.парцеле
  • листови непокретности за кат.парцеле које су предмет захтева
  • информација о локацији
  • oстали писмени докази

Образац захтева се може преузети на шалтеру 14 Услужног центра Општине

Републичка административна такса

за захтев 280,00 и за доношење решења 480,00 динара

Жиро рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер 10

Телефони за информације:

+381 11 3051 788 лок. 236, +381 11 3051 814, +381 11 3051 815, +381 11 3051 730.