Локална самоуправа

Градска општина Раковица је део територије Града Београда у којој се врше одређени послови локалне самоуправе утврђени Статутом града Београда.

Грађани учествују у вршењу послова Градске општине преко изабраних одборника у Скупштину Градске општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдума, у складу са Уставом, законом, Статутом града и актима Градске општине.

Органи Градске општине Раковица су:

  • Скупштина ГО Раковица
  • Председник ГО Раковица
  • Општинско веће
  • Управа ГО Раковица

Градска општина Раковица, у складу са законом и својим Статутом, преко својих органа:

1. Доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета Градске општине;

2. Доноси програме и спроводи пројекте развоја Градске општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Градској општини, у складу са актима Града;

3. Оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом и актима Градске општине;

4. Даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град;

5. Даје грађевинско земљиште у закуп, у складу са законом и одлуком Града, ради изградње објеката бруто површине до 800 м2;

6. Доноси решење у првом степену за изградњу и реконструкцију објеката до 800 м2 бруто површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор и за те објекте издаје потврду о усклађености идејног пројекта са издатим изводом из урбанистичког плана, односно актом о урбанистичким условима;

7. Одлучује о постављању привремених објеката на јавним површинама (киосци, баште, покретне тезге и сл), у складу са прописом Града;

8. Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

9. Стара се о одржавању комуналног реда у Градској општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред;

10. Уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са законом;

11. Стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;

12. Прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;

13. Прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, у складу са законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом;

14. Подстиче развој културно-уметничког ставаралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе културе;

15. Учествује у изградњи и одржавању спортских објеката установа чији је оснивач Градска општина; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју Градске општине; учествује у реализацији система школског спорта у Градској општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за градску општину; обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на свом подручју и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може основати установе у области спорта;

16. Спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града; доноси Акциони план за младе Градске општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе;

17. Стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју;

18. Спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима Града;

19. Предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и води евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда; предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавне расвете и сл;

20. Управља имовином Градске општине, користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању у складу са законом;

21. Организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;

22. Обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;

23. Образује органе, организације и службе за потребе Градске општине и уређује њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа и друге организације у складу са овим Статутом;

24. Уређује организацију и рад мировних већа;

25. Помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;

26. Стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;

27. Може да установи заштитника грађана за Градску општину;

28. Стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју;

29. Прописује прекршаје за повреде прописа Градске општине;

30. Уређује и обезбеђује употребу назива, грба и другог симбола Градске општине;

31. Извршава прописе и опште акте Града и Градске општине,

32. Обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са законом, прописима Града и Статутом Градске општине.