Председник и заменик председника

Скупштина општине има  председника Скупштине градске општине (у даљем тексту: председник Скупштине).

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива  седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се о остваривању јавности рада  Скупштине општине, потписује акте које доноси Скупштина општине и врши друге послове  утврђене законом  и  овим Статутом.

Председник Скупштине  бира се из реда одборника на предлог најмање једне трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Ако су предложена три кандидата, а ниједан не добије потребну већину, у другом кругу гласаће се за два кандидата која су у првом кругу  добила највећи број гласова.

Ако ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, поступак кандидовања и избора се понавља.

Председник Скупштине може бити на сталном раду у општини.

 

Цвијетин Ђукановић – председник Скупштине општине ГО Раковица

 

Рођен је 1965. године у Братунцу, Република Српска. Економски техничар по образовању. Био је запослен у ЈП Електромреже Србије као оператер у централизованом надзору при Служби обезбеђења.  Био је одборник посланичке групе „Напред Србијо„ у претходном сазиву Скупштине општине Раковице. Добитник је признања Општине за хуманост и солидарност. Ожењен је и отац двоје деце.

 

 

 

 

 

 

Ксенија Миланковић – заменица председника Скупштине ГО Раковица 

 

Ксенија Миланковић, рођена 10. јануара 1976. године у Београду. Дипломирани економиста по занимању, до 2007. године радила као менаџер у предузећу „Пионир“ из Суботице, након чега прелази у предузеће „Стил“ из Београда где је обављала послове руководиоца маркетинга. Од 2011. године запослена је као самостални саветник у Министарству рударства и енергетике где је активно учествовала у отварању преговора о Поглављу 15 – Енергетика ради приступања Републике Србије Европској унији. Са породицом више од три деценије живи у Раковици, има двоје деце.