Захтев за експропријацију преосталог дела непокретности

(по члану 10 Закона о експропријацији)

Одељење:

Oдeљење за имовинске и стамбене послове

Одсек:

Одсек за имовинско-правне и стамбене послове

Потребна документација:

  • фотокопија решења о експропријацији једног дела непокретности
  • копија плана кат.парцеле чија се експропријација тражи
  • листови непокретности за кат.парцеле које су предмет захтева
  • информација о локацији
  • остали писмени докази

Образац захтева се може преузети на шалтеру 14 Услужног центра Општине

Републичка административна такса-

за захтев 310,00 и за доношење решења 520,00 динара

Жиро рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације

шалтер 10 Услужног центра

Телефони за информације:

3051-788 лок. 236, 3051-814, 3051-815, 3051-730.