Миљаковачка шума

Миљаковачка шума је саставни део градских шума Београда и унутрашње „зелене зоне“ и као таква има изузетан еколошки значај за читав регион Београда. По свом положају представља градску шуму окружену насељима и саобраћајницама. Овај шумски комплекс, смањењем загађености ваздуха и побољшањем микроклиматских услова, директно утиче на унапређење животне средине и побољшање еколошких услова у градској средини. Поред наведеног еколошког значаја, овај шумски систем има и заштитну функцију, која се огледа у очувању станишта и биолошке разноврсности. Флору чини 105 биљних таксона а фауну 284 евидентираних животињских врста, од којих се многе налазе на списку Уредбе о заштити природних реткости као значајно национално значајне врсте. Својим естетско визуелним карактеристикама, доприноси унапређењу урбаног предела. Налази се на падинама изнад раковичког насеља Миљаковац, а изнад леве стране долине Манастирског потока. Због је неки зову и Манастирска шума. Простире се на површини од 85,59 хектара.

Миљаковачка шума се први пут предлаже као природно добро „Споменик природе“ – значајно природно добро – треће категорије са успостављеним режимима заштите другог и трећег степена.