Упис чињенице венчања у матичне књиге на основу извода иностраних органа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одсек:

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Раковица

Потребна документација:

  • Захтев
  • Извод из матичне књиге рођених за женика и невесту
  • Уверење о држављанству за женика и невесту
  • Уверење о пребивалишту (издаје МУП Београд, Љермонтова бр. 12а)
  • Извод из матичне књиге венчаних на интернационалном обрасцу или оригинал прописно легализован и преведен од стране судског тумача, спојен превод са оригиналом (печатом, јемствеником)
  • По потреби и друга документа

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци

Републичка административна такса:

300 дин

Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер 16.

Радно време са странкама:

радним даном од 07.30-15.30 часова

Телефон за информације:

011/3051-813