Скупштина општине Раковица

Надлежности Скупштине општине

Скупштина општине

Члан 18.

 

Скупштина општине  је највиши орган  општине.

 

Надлежност скупштине

Члан 19.

 

Скупштина општине у складу са законом и  Статутом града Београда:

 1. доноси  Статут општине и  Пословник Скупштине општине;
 2. доноси буџет и завршни рачун општине;
 3. доноси прописе и друге опште акте;
 4. доноси одлуку о оснивању месне заједнице и других облика месне самоуправе по прибављеном мишљењу грађана, у складу са  законом, Статутом града Београда и актима општине;
 5. доноси одлуку о грбу и застави општине;
 6. доноси одлуку о установљењу награда и других јавних признања општине и додели награда и других признања;
 7.  доноси одлуку о начину сазивања збора грађана, његовом раду, као и начину утврђивања ставова збора;
 8. доноси одлуку о заштитнику грађана и заштитнику грађана за националне мањине и њиховим заменицима;
 9. бира и разрешава заштитника грађана и заштитника грађана за националне мањине  и њихове заменике;
 10. образује органе, организације и службе за потребе општине, уређује њихову организацију и рад и оснива  јавна предузећа;
 11. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 12. поставља и разрешава секретара Скупштине и заменика секретара Скупштине;
 13. бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине

бира заменика председника општине и чланове Општинског већа;

 1. поставља и разрешава јавног правобраниоца општине и његове заменике;
 2. планира и предузима мере у случају елементарних и других непогода у општини и ствара услове за њихово отклањање у циљу заштите грађана и материјалних добара;
 3. одлучује о сарадњи са градовима и општинама у земљи и иностранству и приступању у чланство организација градова и општина у земљи и иностранству;
 4. обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града и овим Статутом.
 1. бира и разрешава чланове радних тела Скупштине;
 2. именује и разрешава управни и надзорни одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач; именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врше друга права оснивача, у складу са законом, осим оних која су по одредбама овог Статута у надлежности другог органа;
 1. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
 2. расписује општински референдум, одлучује о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог Одлуке о самодоприносу;
 3. одлучује о задужењу општине и закључењу  уговора о кредиту;