Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одсек:

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Раковица.

Потребна документација:

За упис у матичну књигу рођених

 • Захтев за упис
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству Републике Србије
 • Фотокопија личне карте
 • За удате/ожењене: Извод из матичне књиге венчаних
 • За разведене:Констатација развода брака у матичној књизи рођених
 • За удовце:Констатација смрти у матичној књизи рођених
 • По потреби и друга документа

За упис у матичну књигу венчаних:

 • Извод из књиге рођених
 • Захтев за упис
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија личне карте
 • По потреби и друга документа

За упис у матичну књигу умрлих

 • Извод из књиге рођених
 • Извод из књиге венчаних
 • Захтев за упис
 • Извод из матичне књиге умрлих
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија личне карте
 • По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца:

шалтер матичара 16.

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу и не могу бити старији од 6 месеци

Републичка административна такса:

300 дин.

Жиро рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер матичара 16.

Радно време са странкама:

радним даном од 07.30 до 15.30 часова.

Телефон за информације:

011/3051-813