Избегла и расељена лица

1.Признавање статуса расељеног лица са Косова и Метохије

Повереништво за избеглице Раковице

Потребна документација:

 • захтев за признавање статуса ИРЛ
 • фотокопија личне карте обе стране,или извод из МКР за малолетна лица
 • зелени картон-потврда о боравку,оверена изјава станодавца о смештају
 • (уговор о власништву стана-куће)фотокопија
 • 2 слике за старије од 16 година

Обавештење о потребној докуменатацији може се добити на:
тел. +38111 3051 818 сваког радног дана у канцеларији 318 од 8-16h

2.Продужење рока важења избегличке легитимације-дупликат

Повереништво за избеглице Раковице

Потребна документација:

 • потврда Службе Повереништва за избеглице да је лице и даље у статус
 • пријава нестанка изб.лег код МУП-а
 • пријава о неважности изб.лег. у Службеном гласнику РС
 • 2 слике
 • налог за дупликат изб.лег
 • решење о првом статусу
 • потврда о продуженом статусу изб.са ревизије 2004/2005

Обавештење о потребној докуменатацији може се добити на:
тел. +38111 3051 818 сваког радног дана у канцеларији 318 од 8-16h

3.Издавање легитимације новорођеној деци

Повереништво за избеглице Раковице

Потребна документација:

 • МКР детета
 • Фотокопија личне карте оба родитеља
 • Фотокопије расељеничких легитимација за оба родитеља
 • Фотокопије зелених картона за оба родитеља

Обавештење о потребној докуменатацији може се добити на:
тел. +38111 3051 818 сваког радног дана у канцеларији 318 од 8-16h

4 Издавање дупликата легитимације расељеног лица са КиМ

Повереништво за избеглице Раковице

Потребна документација:

 • Захтев за издавање дупликата ирл лег.
 • Пријава нестанка у МУП-у
 • 2 слике за лица старија од 16 година
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопија зеленог картона

Обавештење о потребној докуменатацији може се добити на:
тел. +38111 3051 818 сваког радног дана у канцеларији 318 од 8-16h

5.Промена података у легитимацији расељеног лица

Повереништво за избеглице Раковице

Потрбена документација:

 • захтев
 • МКР фотокопија
 • фотокопија личне карте и зеленог картона
 • ИРЛ легитимација
 • 2 слике за старије од 16 година

Обавештење о потребној докуменатацији може се добити на:
тел. +38111 3051 818 сваког радног дана у канцеларији 318 од 8-16h

6.Промена података у избегличкој легитимацији

Повереништво за избеглице Раковице

Потребна документација:

 • захтев
 • избегличка легитимација и фотокопија
 • докуменат на основу кога се тражи промена података
 • решење о првом статусу избеглице
 • потврда о продуженом статусу избеглице са ревизије 2004/05

Обавештење о потребној докуменатацији може се добити на:
тел. +38111 3051 818 сваког радног дана у канцеларији 318 од 8-16h

7.Сагласност за промену адресе-боравишта

Повереништво за избеглице Раковице

Потребна документација:

 • оверена изјава станодавца о прихватању на смештај
 • уговор о власништву стана или куће фотокопија
 • Сагласност повереника за пријаву/одјаву
 • одјава код МУП-а за одјаву ван Београда

Обавештење о потребној докуменатацији може се добити на:
тел. +38111 3051 818 сваког радног дана у канцеларији 318 од 8-16h

8.Одјава ради повратка на КиМ

Повереништво за избеглице Раковице

Потребна документација:

 • захтев за одјаву на Косово и Метохију
 • ИРЛ легитимација
 • Зелени картон

Обавештење о потребној докуменатацији може се добити на:
тел. +38111 3051 818 сваког радног дана у канцеларији 318 од 8-16h

9.Издавање уверења о животу, потврда о изджавању

Повереништво за избеглице Раковице

Потребна документација:

 • лично присуство лица за које се издаје потврда
 • важећа изб./расељеничка легитимација

Обавештење о потребној докуменатацији може се добити на:
тел. +38111 3051 818 сваког радног дана у канцеларији 318 од 8-16h

10.Издавање потврде за превоз

Повереништво за избеглице Раковице

Потребна документација:

 • избегличка легитимација
 • ирл легитимација,са зеленим картоном

Обавештење о потребној докуменатацији може се добити на:
тел. +38111 3051 818 сваког радног дана у канцеларији 318 од 8-16h

11.Накнада делимичног покрића погребних трошкова за избегла лица

Повереништво за избеглице Раковице

Потребна документација:

 • захтев
 • оригинал рачуни погребне куће
 • изб.лег.покојног избеглог лица
 • МКУ
 • изб.лег.лица које је платило трошкове сахране
 • да месечни износ по члану домаћинства не прелази 2.500,00 динара(у породици у којој је покојни живео)
 • потврда о висини примања лица који су живели у заједничком домаћинству са покојником
 • износи примања за покојника(пензије,плата)

Обавештење о потребној докуменатацији може се добити на:
тел. +38111 3051 818 сваког радног дана у канцеларији 318 од 8-16h

12.Укидање статуса избеглих лица ради добијања личне карте или ради повратка у предходно пребивалиште

Повереништво за избеглице Раковице

Потребна документација:

 • захтев
 • фотокопија решења о првом статусу избеглице
 • фотокопија решења /уверења о држављанству
 • фотокопија избегличке легитимације

Обавештење о потребној докуменатацији може се добити на:
тел. +38111 3051 818 сваког радног дана у канцеларији 318 од 8-16h