Захтев за експропријацију

Одељење: Одељење за имовинскe и стамбене послове

Одсек: Одсек за имовинско правне и стамбене послове

Потребна документација:

  • копија плана кат. парцеле
  • изводи из земљишних књига за кат. парцеле које су предмет захтева
  • решење о усвојеном предлогу за утврђивање јавног интереса
  • информација о локацији
  • остали писмени докази

Образац се може набавити у општини, шалтер бр. 14

Републичка административна такса:

У поступку експропријације и одређивању накнаде за експроприсане непокретности сви поднесци и одлуке ослобођени су плаћања таксе по члану 68. Закона о експропријацији

Жиро рачун:

Број модела:

Позив на број:

Место предаје документације:

шалтери 10.

Телефон за информације:

+381 11 3051 788, локал 236 и +381 11 3051 730, +381 11 3051 814, +381 11 3051 815