Буџетско и трезорско пословање

Одељење за буџетско и трезорско пословање врши послове који се односе на:

 • припрему и спровођење буџета општине;
 • израду периодичних извештаја и завршног рачуна буџета за потребе Скупштине градске општине, града и Министарства финансија;
 • финансијско рачуноводствене послове који се односе на израду предрачуна и финансијских планова око обезбеђења средстава; фактурисање услуга и закупа;
 • формирање књиговодствених исправа, вођење пословних књига и других евиденција по корисницима;
 • усаглашавање потраживања и обавеза; израду периодичних и завршног рачуна буџетских корисника;
 • обавезе по захтевима из регистра предузетника;
 • учествује у праћењу и извештајима везаним за стање пољопривреде и водопривреде.
 • Обавља стручне и административне послове у складу са Законом о јавним набавкама, поштујући начела на којима се заснива спровођење поступка јавних набавки, а у циљу обезбеђивања економичног и ефикасног коришћења јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача, остваривања интегритета поступка јавних набавки, транспарентности у процесу припреме поступака јавних набавки, спровођења поступка и додели уговора;
 • израђује годишњи план јавних набавки и то: набавка добара, набавка услуга и набавка уступања извођења радова по врстама средстава и контима контног плана;
 • обавља припремне радње за спровођење поступка набавке добара, услуга и уступања извођења радова мале и велике вредности у виду израде образаца који на законом прописан начин, прате реализацију јавних набавки од покретања поступка до закључења уговора;
 • израђује одговарајућу конкурсну документаицју за сваку појединачну набавку;
 • расписује јавни позив за набавке велике вредности и прикупља понуде за набавке мале вредности, а у складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о јавним набавкама мале вредности;
 • пондерише услове набавке које нуде понуђачи из прикупљених понуда;
 • обавештава понуђаче о изабраној понуди и пружа им додатна образложења на њихов захтев;
 • након спроведеног поступка јавних набавки саставља уговор о набавци добара, услуга или уступања радова са изабраним понуђачем, о чему се путем штампаних гласила обавештава јавност;
 • води евиденцију о јавним набавкама; саставља годишњи извештај о реализованим набавкама добара, услуга или уступања извођења радова који доставља Управи за јавне набавке;
 • током године сарађује са Управом за јавне набавке, тражи мишљење и сагласност за предузимање појединих радњи и обликовања набавки по партијама и са Министарством финансија;
 • обавља послове трезора и то: контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава;
 • формирање документације о исплати и обустави законских и других обавеза;
 • фактурисање услуга;
 • благајничко пословање;
 • формирање књиговодствених исправа, вођење пословних књига и других евиденција по корисницима;
 • усаглашавање потраживања и обавеза;
 • опслужује скупштинска радна тела из своје надлежности и врши друге послове у складу са законом и другим прописима.

budzet@rakovica.rs

тел. +381 (11) 3051 739