Имовински и стамбени послови

Одељење за имовинске и стамбене послове врши послове који се односе на:

 • експропријацију и одузимање права коришћења земљишта; установљење права службености;
 • администртивни пренос права коришћења земљишта ради привођења намени предвиђеној планским актима;
 • одлучује о захтевима за деекспропријацију непокретности;
 • одлучује о захтевима за утврђивање права коришћења земљишта;
 • одлучује о захтевима и води поступак за поништај правоснажног решења о изузимању земљишта које није приведено намени;
 • одлучује о захтевима и води поступак за поништај решења о додели земљишта које није приведено намени;
 • решава о захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је донело решење о давању на коришћење ради изградње;
 • води поступке за одређивање накнаде за експроприсану непокретност по правоснажности решења;
 • отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, у складу са законом и одлуком града, ради изградње објеката до 800м2 бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку легализације;
 • води поступке за одређивање накнаде за изузето земљиште по правоснажности решења;
 • води поступке за одређивање накнаде за одузето право коришћења заједничке просторије које су претворене у станове или припојене становима по правоснажности решења о претварању заједничких просторија у станове и надзиђивању зграде ради изградње станова;
 • врши укњижбу непокретности на којима је корисник општина Раковица;
 • води евиденцију државне својине општине Раковица; издаје уверења за податке из евиденције;
 • врши закључивање уговора о закупу станова на којима је општина Раковица носилац права располагања;
 • води евиденцију станова на којима је општина Раковица носилац права располагања;
 • води поступак за исељење бесправно усељених лица из заједничких просторија и станова;
 • обавља послове за стамбену комисију и врши друге послове у складу са законом и другим прописима.

Начелник одељења за имовинске и стамбене послове Мила Шкорић

imovina@rakovica.rs

тел.+381 (11) 3051-729