Имовински и стамбени послови

Одељење за имовинске и стамбене послове врши послове који се односе на:

 • експропријацију и одузимање права коришћења земљишта; установљење права службености;
 • администртивни пренос права коришћења земљишта ради привођења намени предвиђеној планским актима;
 • одлучуивање о захтевима за деекспропријацију непокретности;
 • одлучивање о захтевима за утврђивање права коришћења земљишта;
 • одлучивање о захтевима и вођење поступака за поништај правоснажног решења о изузимању земљишта које није приведено намени;
 • одлучуивање о захтевима и вођење поступака за поништај решења о додели земљишта које није приведено намени;
 • решавање о захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је донело решење о давању на коришћење ради изградње;
 • вођење поступака за одређивање накнаде за експроприсану непокретност по правоснажности решења;
 • отуђење у име и за рачун града,на основу овлашћења градоначелника ,грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње односно ради легализације објеката до 800м2 бруто развијене грађевинске површине ;
 • вођење поступака за одређивање накнаде за изузето земљиште по правоснажности решења;
 • вођење поступака за одређивање накнаде за одузето право коришћења заједничке просторије које су претворене у станове или припојене становима по правоснажности решења о претварању заједничких просторија у станове и надзиђивању зграде ради изградње станова;
 • укњижбу непокретности на којима је корисник општина Раковица;
 • вођење евиденције државне својине општине Раковица; издавање уверења за податке из евиденције;
 • вођење евиденције станова на којима је општина Раковица носилац права коришћења;
 • склапање анекса на закључени уговор о откупу стана;
 • вођење поступака за исељење бесправно усељених лица из заједничких просторија и станова;
 • обављање послове за Стамбену комисију и врши друге послове у складу са законом и другим прописима;
 • обављање послова за Комисију за грађевинско земљиште;
 • вршење уписа, промене и брисања стамбених заједница за територију ГО Раковица
 • вођење регистра стамбених заједница за територију ГО Раковица

 

Начелник одељења за имовинске и стамбене послове Мила Шкорић

imovina@rakovica.rs

тел.+381 (11) 3051-729