Информатор о раду

Информатор о раду

 

 

Информатор о раду Градске општине Раковица објављен је сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја „Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10).

 

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

 

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које су у поседу Градске општине Раковица, а настале су у оквиру остваривања њених надлежности.

 

Информатор се објављује и у електронској верзији на Интернет презентацији Градске општине Раковица www.rakovica.rs

 

Градска општина Раковица обавезује се да ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор, односно да ће му дати одштампани примерак Информатора уз накнаду основних трошкова.

 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Градској општини Раковица је Марко Јанић, начелник Одељења за скупштинске послове ГО Раковица.

Садржај Информатора о раду:

1. Основни подаци о државном органу и информатору
2. Организациона структура
3. Опис функција старешина

4. Опис правила у вези са јавношћу рада

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
6. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
8. Навођење прописа
9. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима

10.Поступак ради пружања услуга
11.Преглед података о пруженим услугама

12.Подаци о приходима и расходима*

13.Подаци о јавним набавкама*
14.Подаци о државној помоћи

15.Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

16.Подаци о средствима рада
17.Чување носача информација
18.Врсте информација у поседу
19.Врсте информација којима државни орган омогућава приступ

20.Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

 

ПРЕУЗМИТЕ

Информатор о раду државног органа, 12. септембар 2016. године

informatororadugorakovica12092016

 

*У складу са одредбама Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“, бр. 68/2010), тачка 7, став 1, и потребе да се због разликовања послова једне организационе јединице изради посебан информатор за такву организациону јединицу, своје Податке о приходима и расходима, као и податке о Jавним набавкама, овај орган приказаће у посебном Информатору о раду те организационе јединице.

Поглавље 12 – Подаци о приходима и расходима

 

Informator o radu Prihodi i rashodi

Ажурирано 24.децембар 2015. године

Реализација буџета за 2015. годину и Одлука о буџету за 2016. годину

USVOJENA ODLUKA O BUDZETU GO RAKOVICA ZA 2016

01.01.-31.12.2015

1 rebalans za 2016 29.06.2016

Одлука о буџету за 2016. проширено

ODLUKA O BUDZETU GO RAKOVICA ZA 2016 (1)

Одлука о техничком ребалансу буџета за 2016. годину

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ЗА 2017

Преузмите проширено поглавље о приходима и расходима (727 стр.)

prosireno12poglavlje

Одлука о завршном рачуну за 2015.годину

Odluka o Zavrsnom računu za 2015

Поглавље 13 – Подаци о јавним набавкама

Јавне набавке Децембар 2015

Усвојен план јавних набавки за 2016. годину

Plan javnih nabavki za 2016

PLAN2016GOUPR07450168GORakovic15012016-2

plan2016goupr07450168gorakovic29082016-4

plan2016goupr07450168gorakovic31102016-4

PLAN2017GOUPR07450168GORakovic16012017-2

Извештај о извршењу буџета 1. јануар до 30. јуна 2016. године

Izv.o izvrs.budz.za 01.01.-30.06.2016

izv-o-izvrs-budz-za-period-01-01-30-09-2016-skracena

Izv.o izvrs.budzeta za period 01.01.-31.12.2016

Управа за јавне набавке

Портал јавних набавки

http://portal.ujn.gov.rs/

Градска општина Раковица

Јавне набавке

 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја можете преузети овде.

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Корисник односно тражилац информације: сваки грађанин и правно лице

1. Поступак:

Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац информације може поднети писменим путем или га може саопштити усмено.

           Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

           Обрасци за подношење захтева налазе се на инфо- пулту у шалтер сали.

Захтев мора садржати:

 • назив органа власти:

ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ

ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 • име, презиме и адресу тражиоца,

 • што прецизнији опис информације која се тражи.

      Захтев може садржати:

 • и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Писмени захтев се може поднети и лично овлашћеном лицу.

Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у записник који води овлашћено лице органа власти за приступ информацијама од јавног значаја

Тражилац од органа јавне власти може да захтева:

 • обавештење да ли поседује тражену информацију,

 • да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,

 • да му изда копију тог документа, 

 • да му достави копију документа поштом или на други начин.

 1. Одлучивање по захтеву

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема

захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

3. Накнада:

 • Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан

 • Издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије

 • Код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања

                        Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава

            трошкове.

Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије

документа који садржи тражену информацију су:

 • новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,

 • удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и

 • сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине

     осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона односно ако се ради о

     информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на

     интернету.

 1. Ж а л б а

Изјављивање жалбе:Поверенику за информације од јавног значаја

Р о к : 15 дана од дана достављања решења органа власти

                 Адреса повереника:

Повереник за информације од јавног значаја

ул. Светозара Марковића бр. 42

11000 Б Е О Г Р АД