Заједнички послови и друштвене делатности

Oдељење за заједничке послове и друштвене делатности врши послове који се односе на:

 • вођење персоналне евиденције и стручне послове у вези са радним односима;
 • коришћење средстава опреме;
 • коришћење зграде и простора и обезбеђење других услова рада за Општинску управу;
 • обезбеђење рационалног коришћења пословног простора;
 • превоз моторним возилима и друге сервисне услуге и стручне послове за општински Центар за обавештавање;
 • управно правне и административно-техничке послове у области борачко – инвалидске заштите;
 • послове у вези стипендирања ученика и студената и разврставање деце ометене у развоју;
 • поверене послове око збрињавања избеглица, прогнаних и расељених лица;
 • врши издавање слободних јавних површина на територији општине за потребе забавних паркова;
 • послове одбране за општинску управу;
 • послове друштвених делатности који нису у надлежности Републике и Града, опслужује скупштинска радна тела из своје надлежности и врши друге послове у складу са законом и другим прописима.

Начелник Одељења за заједничке послове и друштвене делатности Никола Крајновић

zajednicki@rakovica.rs

тел.+381 (11)3051-733