Захтев за увођење у посед, по основу правоснажног решења овог органа (по захтеву странке)

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Одсек:

Одсек за имовинско-правне и стамбене послове

Потребна документација:

  • Копија правноснажног решењa, оригинал или оверена копија, по основу кога се тражи увођење у посед

Образац се не може набавити у општини, шалтер број 14

Општинска административна такса:

за подношење захтева 310 динара и за увођење у посед 697 динара

Жиро рачун:

840-742251843-73

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер 10

Телефон за информације:

+381 11 3051 788, локал 236 и +381 11 3051 730, +381 11 3051 814, +381 11 3051 815