Стамбене заједнице

1. Оснивање

  • Скупштину зграде чине сви власници станова и посебних делова зграде (гаража, локала).
  • Скупштина се може образовати уколико је присутно више од половине власника станова и власника посебних делова зграде, уколико неко од власника не може да присуствује састанку може одредити свог представника.
  • Стамбена зграда има својство правног лица у правним пословима који се односе на одржавање и коришћење стамбене зграде.
  • Стамбена зграда има рачун и печат..
  • Скупштина има председника, он се бира већином гласова чланова скупштине зграде.

Председник скупштине зграде:

  • руководи радом скупштине
  • представља и заступа стамбену зграду пред трећим лицима
  • предлаже годишњи програм одржавања зграде
  • стара се о реализацији програма одржавања и о томе подноси извештај
  • врши друге послове за које га овласти скупштина зграде.

2. Регистровање скупштине зграде

 • После конституисања Скупштине зграде и избора председника, потребно је да председник Скупштине зграде оригинал и копију записника са конститутивне седнице, са потписима власника и бројевима њихових личних карата, поднесе на оверу у Писарницу Општине на чијој територији се налази зграда. Копија записника остаје у Општини, а оверени оригинал записника остаје код председника Скупштине станара.

3. Израда печата и отварање рачуна

 • На основу овереног записника може се израдити печат Скупштине зграде код печаторесца.
 • После израде потребно је тражити уверење за председника Скупштине зграде за заступање у даљим правним пословима. Ово Уверење издаје Стамбени одсек Општине а за издавање овог уверења потребно је доставити Потврду о броју станова у стамбеној згради и њиховим власницима из ЈП „Градско стамбено„.
 • На основу овог уверења добија се Потврда о матичном броју Скупштине зграде, у Заводу за информатику и статистику.
 • Затим се у надлежној Пореској управи за територију Општине добија ПИБ (порески идентификациони број).
 • За отварање пословног рачуна у банци потребно је понети Одлуку Скупштине зграде да отвори текући рачун и потврде о ПИБ-у и матичном броју.
 • Овим је зграда и практично постала правно лице и може да закључује све врсте уговора и обавља друге правне послове.

4. Овлашћења

Скупштина зграде управља зградом. Она обавља следеће послове:

1) доноси програм одржавања зграде

2) одлучује о начину организовања радова на одржавању зграде;

3) доноси одлуке о извођењу радова на одржавању зграде;

4) усваја годишњи извештај о реализацији програма одржавања зграде;

5) утврђује висину и начин обезбеђивања средстава за одржавање зграде;

6) одређује услове и начин одржавања реда у згради;

7) одлучује о осигурању зграде;

8) уређује начин коришћења заједничких делова зграде;

9) одлучује о побољшању услова становања у згради и о другим питањима у вези са одржавањем и управљањем зградом, у складу са законом.

5. Гласање

 • Скупштина зграде може пуноважно одлучивати ако је присутно више од половине чланова скупштине.
 • Скупштина зграде већином гласова присутних чланова скупштине зграде одлучује о пословима текућег одржавања зграде.

5.1. Текуће одржавање

Послови текућег одржавања зграде су:

1) редовно сервисирање лифтова;

2) поправке или замену аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и др.

3) дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију заједничких просторија у згради;

4) редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења у згради, инсталација централног грејања (котларница, подстаница, мреже са грејним телима, вентила, димњака централног грејања) и др. Инсталација водовода и канализације у згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију зграде;

5) чишћење олука и олучних цеви зграде;

6) поправку или замену окова, брава, катанаца и других уређаја за затварање ормана за струјомере, водомере, телефонске и телевизијске инсталације у згради;

7) кречење заједничких просторија у згради;

8) фарбање цевне мреже, грејних тела и других уређаја у заједничким деловима зграде;

9) одржавање хигијене у заједничким деловима зграде (чишћење и прање улаза, заједничких просторија, степеништа, ходника, застакљених површина и др)

10) чишћење и одржавање тротоара око зграде, односно насипа, усека, ригола и слично;

11) друге радове којима се обезбеђује текуће одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.

Скупштина зграде, сагласношћу чланова скупштине којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде, доноси одлуке које се односе на инвестиционо одржавање зграде.

У пракси се често јавља дилема око већине која је потребна да би скупштина одлучивала о инвестиционом одржавању, наиме, потребно је сабрати површину станова и гаржа, локала и одредити већину од те суме.

Пример; У згради постоје четири стана од којих су два површине од по 30 м2 а друга два од по 40 м2, ако би власници већих станова били сложни увек би имали већину јер је збир површине њихових станова 80 м2 док је збир површина друга два стана 60 м2) доноси одлуке које се односе на инвестиционо одржавање зграде.

5. 2. Инвестиционо одржавање

Радови на инвестиционом одржавању заједничких делова зграде обухватају поправке или замену:

1) кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде;

2) кровног покривача и других елемената крова (димњаци, вентилациони канали, кровни отвори, кровни светларници, лимене опшивке и увале, сливници, одводи и други елементи крова, заједничких лођија и тераса и др.);

3) лифта са припадајућим деловима (кућица, лифтовско окно са инсталацијама и уређајима) као и испитивање исправности са издавањем употребне дозволе према важећим прописима о лифтовима;

4) олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од продора воде;

5) хоризонталне и вертикалне хидролизолације;

6) водоводне и канализационе мреже од прикључка на градску водоводну и канализациону мрежу, сенгрупа или другог изливног места до прикључка на санитарни уређај (сифон судопере, умиваоника и сл.) у згради;

7) вентилационих цеви канализационе мреже и њихових глава на крову зграде;

8) електроинсталације зграде до струјомерног ормана;

9) инсталације централног грејања, грејних тела у згради, делова топлотних постројења и уређаја зграде са пуњењем, пражњењем и озрачивањем топловодне мреже, као и оправка или замена инсталација за гас;

10) пумпног постројења за избацивање воде (отпадне, подземне и кишне) са припадајућим деловима (просторија са инсталацијама и уређајима);

11) хидрофорског или другог пумпног постројења за снабдевање зграде водом или за смањење притиска воде, са припадајућим деловима и инсталацијама;

12) дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, лођијама и другим заједничким деловима зграде;

13) канала за смеће у згради;

14) дотрајалих подова, плафона и зидова у заједничким деловима зграде;

15) дрвених и металних делова на прозорима и вратима заједничких просторија зграде;

16) оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других спољних делова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора и влаге;

17) инсталације и уређаја за узбуњивање у згради;

18) громобрана, интерфона, кабловских и ПТТ инсталација, антенских уређаја и њихових делова у згради;

19) хидраната, хидрантских црева и других хидрантских делова у згради;

20) инсталације и уређаја за централно загревање воде за заједничке просторије које припадају згради;

21) противпожарног степеништа зграде и инсталација и уређаја за заштиту од пожара;

22) казана за чврсто гориво у заједничким деловима зграде;

23) санитарних уређаја у заједничким деловима зграде;

24) уређаја за нужно осветљење и уређаја за резервну електроенергију (агрегата).

6. Санација и адаптација равних кровова

 • Скупштина зграде сагласношћу власника станова и других посебних делова зграде којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде може донети одлуку о извођењу радова на санацији равног крова односно кровне конструкције којом се, сагласно прописима о планирању и уређењу простора и изградњи објеката, може изградити, односно адаптирати нови стан.
 • Власници станова односно посебних делова зграде имају право првенства код извођења радова на адаптацији равног крова, тек уколико нико од њих није заинтересован, скупштина може овластити треће лице.
 • Инвеститор радова на адаптацији равног крова и стамбена зграда своје међусобне односе уређују уговором, који се закључује у писменој форми и оверава у суду.

6.1. Уговор

Уговор садржи нарочито следеће елементе:

1)услове под којима се даје на коришћење заједнички део зграде,

2)податке о згради,

3)податке о радовима, права и обавезе инвеститора и зграде,

4)рокове за завршетак извођења радова,

5)рокове за прикључење на инсталације у згради,

6)посебне обавезе за поједине власнике, односно кориснике станова и других посебних делова зграде,

7)правне последице у случају неизвршења обавеза.

Уговор служи као доказ о праву извођења радова у смислу прописа о планирању и уређењу простора и изградњи објеката.

Преузмите документ

opstinaskupstinastanara

Обрасци пријаве за регистрацију стамбених заједница:

Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

OBRAZAC-PRIJAVE-ZA-REGISTRACIJU-SZ 2018

Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице додатак

Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице