Одељење за грађевинске и комуналне послове

Одељење за грађевинске и комуналне послове врши следеће послове:

 • Спровођење обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката или делова објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине;
 • Издавање решења за извођење радова који се односе на изградњу помоћних објеката, инвестиционо одржавање објеката и уклањање препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцију, адаптацију, санацију, промену намене објекта без извођења грађевинских радова, промену намене уз извођење грађевинских радова, раздвајање или спајање пословног или стамбеног простора, уградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат, грађевинских радова, промену намене уз извођење грађевинских радова, раздвајање или спајање пословног или стамбеног простора, уградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат;
 • Обавештавање надлежне инспекције о пријему изјаве извођача радова о завршетку темеља и завршетку радова у конструктивном смислу;
 • Мењање грађевинске дозволе;
 • Потврђивање односно одбацивање пријаве радова,
 • Издавање употребне дозволе;
 • Достављање захтева инвеститора имаоцима јавних овлашћења за прикључење на инфраструктурну мрежу;
 • Издавање уверења о физичким деловима објекта и уверења о структури станова на територији градске општине;
 • Спровођење поступка за издавање аката да је објекат зидан у време када за изградњу објеката није била потребна грађевинска дозвола;
 • Достављање катастру непокретности одговарајуће одлуке ради уписa права својине на изграђеном објекту;
 • Прибављање сагласности МУП-а, Сектора за заштиту од пожара, на достављени пројекат заштите од пожара;
 • Вођење поступка по захтеву за утврђивање престанка важења одобрења за изградњу привременог карактера;
 • Издавање решења о уклањању објеката за које је утврђено да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова стабилност и да представљају опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја;
 • Одлучивање о постављању  балон хала спортске намене ;
 • Давање мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси град;
 • Вршење стручно –техничког прегледа документације и издавање одобрења за постављање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу (наменски монтажни објекти, монтажно-демонтажни објекти за потребе одржавањакултурних, спортских и других манифестација, жардињере и други биљни засади ,клупе ислични објектинамењени седењу, уметничке инсталације, опрема за игру и рекреацију, поштански сандучићи и телефонске говорнице, стубови, ограде и друге врсте запрека, корпе за отпатке и ђубријере, јавни часовници, јавне чесме и фонтане, јавни тоалети и други објекти и уређаји); монтажних објеката за рекреацију и забаву деце, забавних паркова, циркуса, спортских објеката и других монтажних објеката за извођење културних, спортско-рекреативних и других сличних програма комерцијалног типа, тезги и других покретних привремених објеката, средстава за оглашавање, расхладних витрина и конзерватора за продају сладоледа уз малопродајни објекат, односно као самосталан;
 • Припрема предлога планова за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, тезге и други покретни мобилијар) по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом града,
 • Одређивање, односно одобравање продајних места на коме се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом;
 • Вршење послова првостепеног управног поступка, старање о правилној примени прописа и вршење других послова у складу са законом и прописима.

КОНТАКТ :

pitanja.objedinjenaprocedura@rakovica.rs

gradjevinskiodsek@rakovica.rs

komunalniodsek@rakovica.rs

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА:

Obrazac specifikacija

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАВНИ СТАТУС

ОБРАЗАЦ БАЛОН ХАЛА

Zahtev za novu bastu

Zahtev za zardinjere i klupe

Zahtev za zabavne parkove

Zahtev za sanducice i tel. govornice

Zahtev za obnovu baste

Zahtev za ambulantnu prodaju

zahtev tezge-manifestacije

Zahtev za reklame