Одељење за грађ. и ком. инспекцију

Одељење за грађевинску и комуналну инспекцију врши инспекцијски надзор над градњом објеката бруто површине до 800м2 за које је издата грађевинска дозвола, над грађевинским радовима за које је издато решење којим се одобрава извођење радова, грађевинским радовима који се изводе без прибављеног одговарајућег решења, начином коришћења изграђених објеката у случајевима предвиђеним законом, издатим решењима о грађевинској  и употребној дозволи и решењима којим се одобрава извођење грађевинских радова, обавља послове првостепеног управног поступка у примени прописа грађевинске области и друге послове везане за решавање предмета првостепеног поступка ( израда информација, извештаја идр), врши правну обраду предмета из делокруга рада грађевинске инспекције.

Такође обавља послове везане за одржавање комуналног реда у на територији градске општине , спроводи прописе којима се уређује комунални ред, кроз вршење комуналног инспекцијског надзора прати извршавање закона и прописа града који се односе на обављање комуналних делатности, коришћење, чување и одржавање комуналних објеката, уређивање зграда, површина јавне намене, површина у  јавном коришћењу и осталих површина, добара у општој употреби као и друге послове утврђене законом и прописима града осим оних послова  који су закном и прописима града поверени комуналној инспекцији града.У вршењу инспекцијског надзора комунална инспекција  контролише стање комуналних објеката, контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са прописаним условима, наређује уклањање привремених објеката, , ствари и других објеката са јавних површина, наређује извршавање утврђених обавеза и предузима мере за отклањање недостатака, издаје прекршајни налог у складу са Законом о прекршајима за прекршаје по одликама града Београда, подноси прекршајне шријаве и предузима и друге мере утврђене Законом и прописима града Београда, врши послове првостепеног управног поступка у примени прописа комуналне области и друге послове везане за решавање предмета у првостепеном поступку ( израда извештаја, информација идр.), врши правну обраду предмета из делокруга рада комуналне инспекције.

Спроводи административна решења, опслужује скупштинска радна тела из своје надлежности, стара се о правилној примени прописа.

Телефон: +381 (11)3051-760

Имејл адреса: inspekcija@rakovica.rs

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2015. ГОДИНЕ УСВОЈЕН ОД СТРАНЕ ВЕЋА ГО РАКОВИЦА

План уклањања објеката за трећи квартал 2015. године на ГО Раковица можете преузети овде:

Plan za 2015. godinu