Извештај из евиденције државне својине за катастарску парцелу

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Одсек:

Одсек за имовинско-правне и стамбене послове

Потребна документација:

  • Захтев

Образац се може набавити у општини:

шалтер број 14

Општинска административна такса:

за захтев 250 динара и за потврду 250 динара

Жиро рачун:

840-742251843-73

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер 10

Телефон за информације:

3051 – 788, локал 236 и 3051-730, 3051 – 814, 3051-815

Напомена:Извештај се издаје највише за једну катастарску парцелу (навести број катастарске парцеле старог премера и катастарску општину)