Заказивање венчања и закључење брака

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одсек:

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Раковица.

Потребна документација уколико су оба будућа супружника држављани Републике Србије:

 • Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике
 • Уверење о држављанству за будуће супружнике
 • Важеће личне карте будућих супружника
 • По потреби и друга документа
 • Доказ о уплаћеној такси
 • Доказ о плаћеној услузи орг.јединице Градске Управе за излазак службеног лица на терен ради закључења брака

Такса за излазак на терен службеног лица износи:

12092 динара

Рачун примаоца:

840-742341843-24

Број Модела:

97

Позив на број:

49-501-12027

Прималац је Управа за трезор Министарства финансија Републике Србије.

Потребна документација уколико је један од супружника страни држављанин:

за држављанина Републике Србије:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Важећа лична карта
 • По потреби, и друга документа
 • Доказ о уплаћеној такси

за страног држављанина:

 • Извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу или оригинални прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача, спојен превод са оригиналом
 • Уверење о слободном брачном стању легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача
 • Важећи пасош страног држављанина
 • По потреби, и друга документа

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу и не могу бити старији од 6 месеци, тачније држављанство не сме бити старије од 6 месеци док су иѕводи трајни осим ако није дошко до промене података у њима.
Приликом сачињавања записника потребно је лично присуство младенаца

За венчања у седишту матичног подручја:

Републичка административна такса:

300 дин.

Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Напомена:

Уколико је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача на дан заказивања венчања и на сам дан венчања