Поништај правоснажног решења о експропријацији земљишта

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Одсек:

Одсек за имовинско-правне и стамбене послове

Потребна документација:

  • Копија правноснажног решења о експропријацији
  • Остали писмени докази о правном следбеништву

Образац се може набавити у општини, шалтер број 10

Републичка административна такса:

за захтев 310 динара и за доношење решења 518 динара

Жиро рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер 10

Телефон за информације:

+381 11 3051 788, локал 236 и +381 11 3051 730, +381 3051 814, +381 3051 815