Кабинет

Одељење-Кабинет

  • врши стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника градске општине и председника и заменика председника Скупштине градске општине;
  • врши послове сарадње са Скупштином града, градским општинама, општинама у земљи и иностранству;
  • врши послове припремања, сазивања и одржавања састанака председника и заменика председника градске општине и председника и заменика председника Скупштине градске општине, припрема програме рада председника и заменика председника градске општине и председника и заменика председника Скупштине градске општине; евидентира и прати извршавање донетих одлука;
  • припрема материјале и појединачна аката која доносе председник и заменик председника градске општине и председник и заменик председника Скупштине градске општине и сређује документацију везане за њихове активности;
  • организује и врши пријем странака које се непосредно обраћају председнику и заменику председника градске општине и председнику и заменику председника Скупштине градске општине;
  • врши послове протокола, обавештавање странака и комуникације са јавношћу који се односе на обавештавање јавности о њиховом раду и организује им конференције за штампу, као и послове интерног информисања и информационог система;
  • координира рад свих одељења у саставу Општинске управе и врши друге послове у складу са законом и другим прописима.

kabinetpredsednika@rakovica.rs

тел. +381 (11) 7850-150