Пријава смрти

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одсек:

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Раковица

Потребна документација:

  • Потврда о смрти – 2 примерка
  • Лична карта, Извод из матичне књиге рођених, венчаних и уверење о држављанству покојника

Место предаје документације:

шалтер 16.

Радно време са странкама:

радним даном од 07.30-15.30 часова

Телефон за информације:

011/3051-813

Уколико агенција пријављује смрт дужна је да достави умрлицу и захтев за покретање оставине.