Захтев за административни пренос

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Одсек:

Одсек за имовинско-правне и стамбене послове

Потребна документација:

  • Копија плана катастарске парцеле
  • Листови непокретности за катастарске парцеле које су предмет захтева
  • Решење о усвојеном предлогу за утврђивање јавног интереса
  • Информација о локацији за парцелу за коју се тражи пренос
  • Остали писмени докази (оставинска решења, уговори о купопродаји,поклону…)

Образац се може преузети на шалтеру 14 Услужног центра Општине.

Такса: Сви поднесци и одлуке ослобођени плаћања таксе по чл. 68. Закона о експропријацији

Место предаје захтева:

шалтер 10 Услужног центра Општине

Телефони за информације:

3051-788 лок 236, 3051-814, 3051-815, 3051-730.