Упис у матичну књигу рођених држављана Републике Србије рођених у иностранству

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одсек:

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Раковица.

Потребна документација:

  • Захтев
  • Извод иностраног органа на међународном обрасцу или оригинал прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача, спојен превод са оригиналом (печатом и јемствеником)
  • Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, ако је дете рођено у браку, признање очинства ако нису у браку, односно извод из матичне књиге рођених за мајку и оца ако је дете рођено ван брака
  • Уверење о држављанству за родитеље, односно родитеља
  • Уверење о пребивалишту(издато од МУП Београд, Љермонтова 12а)
  • По потреби, и друга документа
  • Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу и не могу бити старији од 6 месеци

Републичка административна такса:

300 дин.

Жиро рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер матичара 16.

Радно време са странкама:

радним даном од 07.30 до 15.30 часова.

Телефон за информације:

+381 11 3051 813.