Издавање доказа о извршеној исплати по основу решења о експропријацији

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Потребна документација:

  • Копија личне карте странке у поступку
  • Решење о експропријацији или решење о изузимању
  • Решење о исплати (споразум о накнади)
  • Остали писмени докази – доказ о правном следбеништву

Образац се може набавити у општини:

шалтер број 14.

Општинска административна такса:

за захтев 250 динара и за издавање потврде 250 динара

Текући рачун:

840-742251843-73

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер број 10.

Телефон за информације:

3051 – 788, локал 236 и 3051-730, 3051 – 814, 3051-815