Грађанска стања

Исправка и допуна података у матичним књигама

Република Србија – Град Београд
Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу
Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига – Раковица

Потребна документација:

 • Захтев за исправку података
 • Извод из матичне књиге за који се тражи исправка
 • Фотокопија личне карте
 • Документа која служе као доказ о чињеницама и подацима које треба исправити или допунити (извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, уверење о држављанству)
 • По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца:

Шалтер 15

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Ова услуга се не наплаћује

Место предаје документације:

шалтер 15

Место решавања предмета:

шалтер 15

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-16.00

Телефон за информације:

+38111 3051 788, локал 237


Накнадни упис података у матичне књиге

(за чињенице које нису уписане у матичне књиге у року од 30 дана)

Република Србија – Град Београд
Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу
Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига – Раковица

Потребна документација за упис у МК рођених:

 • Захтев за накнадни упис података у матичне књиге
 • Извод из матичне књиге рођених за родитеље ако је дете ванбрачно
 • Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, ако је дете рођено у браку
 • Уверења о држављанству за родитеље
 • Уверење о пребивалиштву (издаје ГСУП Београд, Љермонтовљева 12а)
 • отпусна листа лекара или извештај да је дете рођено ван болнице
 • Доказ о уплаћеној такси

Потребна документација за упис у МК умрлих:

 • Захтев за накнадни упис података у матичне књиге
 • Потврда о смрти (издата од стране лекара)
 • Извод из матичне књиге венчаних за умрло лице
 • За лица која су удовци: извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
 • Уверење о држављанству за умрло лице
 • Уверење о пребивалиштву за умрло лице (издаје ГСУП Београд, Љермонтовљева 12а)
 • Копија личне карте покојника
 • Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:

По потреби, и друга документа

Републичка административна такса:

250 дин.

Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтери 15 и 16

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-16.00

Телефон за информације:

+38111 3051 788, локал 237


Одобрење за склапање брака преко пуномоћника

Република Србија – Град Београд
Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу
Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига – Раковица

Потребна документација:

 • Захтев за Одобрење за склапање брака преко пуномоћника
 • Извод из матичних књига рођених за будуће супружнике
 • Уверења о држављанству
 • Копије личних карата за будуће супружнике
 • Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код надлежног суда са изјавом о будућем презимену
 • Копија личне карте за пуномоћника
 • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца и решавања предмета:

Шалтер 15

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Пуномоћје важи 90 дана од дана овере надлежног органа.
Републичка административна такса:

630 дин.

Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-16.00

Напомена:

Брак се закључује по месту пребивалишту лица која закључују брак.


Потврда о издржавању

(издаје се грађанима чији су сродници на раду у иностранству и намењена је остваривању права на повраћај пореза по основу издржавања сродника у Србији)

Република Србија – Град Београд
Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу
Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига – Раковица

Потребна документација:

 • Захтев за издавање потврде
 • За пензионере: Потврда о укупно исплаћеној пензији за претходну годину, односно доказ да није корисник пензије (издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Немањина 30)
 • За запослене: Потврда послодавца о укупно исплаћеној заради за претходну годину
 • За незапослене: Потврда да је лице незапослено (издаје Национална служба за запошљавање, Гундулићев венац 23-25)
 • За децу: Потврда о редовном школовању
 • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:

Шалтер 15

Републичка административна такса:

не наплаћује се

Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

32-022

Место предаје документације:

шалтери 15

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-16.00

Телефон за информације:

+38111 3051 788, локал 237


Потврда о животу

(издаје се држављанима србије који су у иностранству стекли право на пензију)

Република Србија – Град Београд
Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу
Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига – Раковица

Потребна документација:

 • Важећа лична карта
 • Доказ о уплаћеној такси

Општинска административна такса:

не наплаћује се.

Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер 15

Место решавања предмета:

шалтер 15

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-16.00

Телефон за информације:

+38111 3051 788

Напомена:

Неопходно је лично присуство.

За болесне и непокретне излази се на терен, а потребно је на шалтеру 15 поднети следећу документацију:

 • Важећа лична карта
 • Захтев у слободној форми
 • Доказ о здравственом стању
 • Доказ о уплаћеној такси

Општинска такса за излазак на терен:

260 дин.


Промена личног имена малолетног детета

Република Србија – Град Београд
Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу
Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига – Раковица

Потребна документација:

Захтев за промену личног имена малолетног детета

Извод из матичне књиге рођених за дете

 • Уверење о држављанству за дете
 • Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, односно извод из матичне књиге рођених за мајку, ако је дете рођено ван брака
 • Доказ о пребивалиштву за родитеље и дете (издаје ГСУП Београд, Љермонтовљева 12а)
 • Пресуда о утврђивању-оспоравању очинства
 • Изјава оца и сагласност мајке за промену презимена
 • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:

Шалтер 15

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Републичка административна такса:

630 дин.

Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације и решавања предмета:

шалтери 15

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-16.00

Телефон за информације:

+38111 3051 788, локал 237

Напомена:

Неопходно лично присуство родитеља детета, као и детета ако је старије од 10 година ради давања сагласности за промену.

По Породичном закону презиме детету се може променити утврђивањем или оспоравањем материнства односно очинства и усвојењем.

Ова процедура важи до навршене 15. године старости детета. После навршених 15 година живота лице способно за расуђивање има право на промену личног имена (лично име је име и презиме).


Промена личног имена

Република Србија – Град Београд
Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу
Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига – Раковица

Потребна документација:

 • Изјава за промену личног имена
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Уверење о држављанству
 • Уверење о пребивалишту (издаје ГСУП Београд, Љермонтовљева 12а)
 • Уверење о измиреном годишњем порезу (издаје Управа јавних прихода, Трг Николе Пашића 6/I)
 • Уверење суда да није подигнута оптужница (издаје Други општински суд, Тимочка 15)
 • Извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
 • Потврда о регулисању војне обавезе (издаје Војни одсек), војна књижица на увид
 • Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Изјаву за промену личног имена подносилац захтева попуњава и потписује пред референтом на шалтеру 15 приликом подношења захтева.

Републичка административна такса:

630 дин.

Текући рачун:

840-742221843-57
Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације и решавање предмета:

шалтер 15

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-16.00


Смртовница за покретање оставинског поступка

Одељење:

Одељење за општу управу

Одсек:

Одсек за грађанска стања – матичари

Потребна документација:

 • Извод из матичне књиге умрлих

Напомена везана за документацију:

Обавезно присуство најближег сродника покојника, са личном картом, информација о томе ко су наследници са њиховим адресама, информација о томе шта је умрли имао од имовине

Захтев се наплаћује 250 динара

Место предаје документације:

канцеларија бр.2
Место решавања предмета:

канцеларија бр.2

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-16.00

Телефон за информације:

+38111 3051 813

Напомена:

Смртовница се сачињава за лица преминула на Општини Раковица