Матичне књиге

Секретаријат за управу града Београда
СЕКТОР ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ
КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА

Одсек Раковица

Право на извод и остала уверења која грађани могу подићи у било којем од 17 општинских одсека на територији града Београда оствајује оно лице на које се документ односи, чланови уже породице и лице уз овлашћење особе на коју се документ односи.

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Извод из матичне књиге умрлих

Републичка административна такса
430 динара

Број текућег рачуна:
840-742221843-57

Број модела:
97

Позив на број:
29-120

Радно време са странкама:
Сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова, сва заказивања до 14.30 часова

Сви изводи су трајног карактера.
Све таксе се периодично усклађују са коефицијентом раста трошкова живота.


Право на извод и остала уверења која грађани могу подићи у било којем од 17 општинских одсека на територији града Београда оствајује оно лице на које се документ односи, чланови уже породице и лице уз овлашћење особе на коју се документ односи.

 • Пријава рођења и одређивање личног имена
 • Пријава смрти
 • Смртовница за покретање оставинског поступка

Набројана уверења не подлежу такси.

Радно време са странкама:
Сваког радног дана од 07.30  до 15.30 часова, сва заказивања до 14.30 часова

Сви изводи су трајног карактера.


Право на извод и остала уверења која грађани могу подићи у било којем од 17 општинских одсека на територији града Београда оствајује оно лице на које се документ односи, чланови уже породице и лице уз овлашћење особе на коју се документ односи.

 • Упис у матичну књигу рођених држављана Републике Србије рођених у иностранству
 • Заказивање венчања и закључење брака*
 • Промена презимена после развода брака у року од 60 дана
 • Упис чињенице смрти у матичне књиге на основу извода иностраних органа
 • Упис у матичне књиге рођених лица из бивших република СФРЈ примљених у држављанство Србије.

Републичка административна такса

300 динара

Број текућег рачуна:
840-742221843-57

Број модела:
97

Позив на број:
29-120

Радно време са странкама:
Сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова, сва заказивања до 14.30 часова

Сви изводи су трајног карактера.
Све таксе се периодично усклађују са коефицијентом раста трошкова живота.

*Такса за излазак на терен службеног лица износи 10450 динара а рачун примаоца је 840-742341843-24, модел 97, а позив на број 49-501-12027. Прималац је Управа за трезор Министарства финансија Републике Србије.


Право на извод и остала уверења која грађани могу подићи у било којем од 17 општинских одсека на територији града Београда оствајује оно лице на које се документ односи, чланови уже породице и лице уз овлашћење особе на коју се документ односи.

  • Уверење о држављанству

Републичка административна такса
770 динара

  • Интернационални изводи

Републичка административна такса
720 динара

  • Слободно брачно стање

Републичка административна такса
1140 динара

Број текућег рачуна:
840-742221843-57

Број модела:
97

Позив на број:
29-120

Радно време са странкама:
Сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова, сва заказивања до 14.30 часова

Сви изводи су трајног карактера.
Све таксе се периодично усклађују са коефицијентом раста трошкова живота.