Уверење о слободном брачном стању

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одсек:

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Раковица.

Потребна документација:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Уверење о држављанствu
  • Фотокопија личне картe

Место набавке обрасца:

шалтер матичара 16.

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу.
У случају да се не тражи лично, обавезно је оверено пуномоћје.

Републичка административна такса:

1100 дин.

Жиро рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтери матичара.

Радно време са странкама:

радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације:

011/3051-813

Напомена:
Документација која се подноси на шалтеру 16 се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.
Уверење се издаје по месту уписа у МК рођених или по месту пребивалишта уз оверену изјаву да не постоје сметње за склапање брака.