Грађевински послови

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ И УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

  • Одељење за грађевинске, инспекцијске и управне послове води поступке надзиђивања зграда, претварања заједничких просторија у станове, атељеа и пословне просторије и припајању заједничких просторија у станове, обавља прегледање главног пројекта са локацијском дозволом и издавање одобрења за изградњу објеката до 800м2, доноси решења за грађење помоћних објеката и посебних објеката за које није потребно издавање грађевинске дозволе и издавање привремене грађевинске дозволе, доноси решења о формирању комисије за обављање техничког прегледа, оверава спецификације станова за укњижбу пред надлежним општинским судом, даје извод из техничке документације за објекте изграђене на територији општине Раковица.
  • Врши стручно технички преглед документације у поступку издавања одобрења за постављање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу (наменски монтажни објекти, монтажно демонтажни објекти за потребе одржавања културних, спортских и других манифестација, жардињере и други биљни засади, клупе и слични објекти намењени седењу, уметничке инсталације, опреме за игру и рекреацију, поштански сандучићи и телефонске говорнице, стубови, ограде и друге врсте запрека, корпе за отпатке и ђубријере, јавни часовници, јавне чесме и фонтане, јавни тоалети и други објекти и уређаји), монтажних објеката за рекреацију и забаву деце, забавних паркова, циркуса, спортских објеката и других монтажниџ објекта за извођење културних, спортско-рекреативних и других сличних програма комерцијалног типа, тезги и другихпокретних привремених ојекти, средстава за оглашавање, расхладних витрина и конзерватора за продају сладоледа уз малопродајни објекат, односно као самосталан.
  •  

    Сарађује са јавним комуналним предузећима, врши послове комуналне и грађевинске инспекције, као и послове других инспекција које Република повери Општини:
     

  • Комунална инспекција врши послове инспекцијског надзора, прати извршавање закона и прописа града који се односе на обављање комуналних делатности, коришћење, чување и одржавање комуналних објеката, уређивање зграда, јавних површина и добара у општој употреби, као и друге послове утврђене законом и прописима града поверени Комуналној инспекцији града. У вршењу инспекцијског надзора комунална инспекција: контролише стање комуналних објеката, контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са утврђеним условима, напредује уклањање привремених објеката, ствари и других предмета са јавних површина, наређује извршавање утврђених обавеза и предузима мере за отклањање недостатака, изриче и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по пропису града Београда, подноси прекршајне пријаве и предузима и друге мере утврђене законом и прописима града Београда.
  • Грађевинска инспекција врши надзор над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје ово одељење, врши надзор над коришћењем објеката у случајевима предвиђеним законом и предузима мере предвиђене законом, врши надзор над издатим грађевинским дозволама, доноси решења о бесправно изграђеним објектима, доноси решења о утврђивању и уклањању објеката склоних паду који доводе у опасност живот и здравље људи, за безбедност околине и угрожавају животну средину, покреће прекршајни и кривични поступак против инвеститора и извођача радова због бесправно изведених објеката, врши надзор по поднетим пријавама радова, утврђује правни статус објеката, врши прихват радова инвестиционог и текућег одржавања са изласком на лице места. Одељење спроводи административна изршења и принудну наплату трошкова извршења, врши стручне послове за комисију за попис и процену имовине умрлих лица, опслучује скупштинска радна тела из своје надлежности, врши послове првостепеног управног поступка у примени законских прописа из делокруга рада комуналне и грађевинске инспекције и грађевинског одсека, врши и друге послое езане за решавање предмета у првостепеном поступку (израда информација, припрема предмета и др.) стара се о правилној примени прописа и врши друге послове у складу са законом и другим прописима.