Потврда о регулисаним имовинско-правним односима, ради добијања грађевинске дозволе

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Одсек:

Одсек за имовинско-правне и стамбене послове

Потребна документација:

  • решење о давању на коришћење градског грађевинског земљишта, оригинал или оверена копија
  • Уверење Републичког геодетског завода – Катастар непокретности о формирању грађевинске парцеле, оригинал или оверена копија
  • Копија плана парцеле

Образац се може набавити у општини:

шалтер број 14

Општинска административна такса:

за захтев 310 динара и за потврду 310 динара

Текући рачун:

840-742251843-73

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер 10

Телефон за информације:

3051 – 788, локал 236 и 3051-730, 3051 – 814, 3051-815

Напомена: Потврда се издаје највише за пет катастарских парцела (навести број катастарске парцеле старог премера и катастарску општину)