Општа управа – писарница

Одсек писарница – пријем поште и свих врста поднесака шалтер 10 и 11.

ТАКСЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УРАВУ (од 1. јануара 2018. године):

  1.  Локална административна такса за захтев, молбу, предлог, пријаву или други поднесак, износи 310 динара.
  2.  Локална административна такса за жалбе против решења која доносе органи односно организационе јединице износи 456 динара.
  3.  Локална административна такса за препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала износи 404 динара.
  4. Локална административна такса за разгледање списа код органа, односно организационе јединице, за сваки започети сат изоси по 360 динара.