Екологија, здравство и туризам

  • Одељење за екологију, здравство и туризам припрема, прати и реализује програм активности за заштиту животне средине на територији општине и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима
  • у сарадњи са привредним и јавним предузећима и институцијама ради на очувању и заштити природних вредности, у циљу одрживог развоја
  • прати резултате мерења загађења животне средине и о томе обавештава одговарајући орган општине
  • сарађује са одговарајућим Министарством заштите животне средине и Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда у изради планова из области заштите животне средине
  • прати релизацију програма рада надлежних јавних предузећа и предлаже мере за уређење зелених површина
  • сарађује са Градским заводом за јавно здравље по питању квалитета ваздуха и вода
  • доноси решења за сечу и орезивање стабала, у складу са записницима градске комисије за сечу, формиране од стране Градског секретаријата за комуналне и стамбене послове
  • сарађује са основним и средњим школама у едукацији ученика о заштити животне средине и спроводи заједничке акције са истом тематиком
  • стара се о развоју угоститељства, здравства туризма и трговине
  • опслужује скупштинска радна тела из своје надлежности и врши друге послове у складу са законом и другим прописима

Начелник Одељења за екологију, здравство и туризам Борјанка Милаковић

ekologija@rakovica.rs

тел. +381 (11) 3051 800