Општа управа

Одељења за општу управу врши послове који се односе на унапређење оргaнизације рада и модернизацију Општинске управе

  • избор одборника за Скупштину општине, Скупштину града, посланика за Скупштину Републике Србије;
  • вођење бирачких спискова; спровођење референдума; пружање правне помоћи;
  • послове писарнице и архиве;
  • регистрацију уговора о раду послодаваца и радника – помоћно особље;
  • обавештавања странака и послови протокола;
  • опслужује скупштинска радна тела из своје надлежности;
  • врши и друге послове који нису у дeлокругу других органа и друге послoве у складу са законом и другим прописима.

Начелник Одељења за општу управу Биљана Радоњић

opstauprava@rakovica.rs

тел. +381 (11) 3051-766