Инспекције

Грађевинска инспекција

  Одсек грађевинске инспекције обавља инспекцијски надзор:

 • над изградњом објеката за које грађевинске дозволе издаје ово одељење
 • надзор над коришћењем објеката у случајевима предвиђеним законом
 • надзор над издатим грађевинским дозволама
 • доношење решења о бесправно изграђеним објектима
 • доношење решења о утврђивању и уклањању објеката склоних паду који доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине или угрожавају животну средину
 • покретање прекршајног и кривичног поступка против инвеститора и извођача радова због бесправно изведених објеката
 • надзор по поднетим пријавама радова
 • утврђивање правног статуса објеката

Комунална инспекција

  Одсек комуналне инспекције обавља послове инспекцијског надзора:

 • извршавање закона и прописа града који се односе на обављање комуналних делатности, коришћење, чување и одржавање комуналних објеката
 • уређивање зграда
 • површина јавне намене
 • површина у јавном коришћењу и осталих површина
 • добара у општој употреби

као и друге послове утврђене законом и прописима Града, осим оних послова који су законом и прописима Града поверени комуналној инспекцији града.

  У вршењу инспекцијског надзора комунална инспекција:

 • контролише стање комуналних објеката
 • контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са прописаним условима
 • наређује уклањање привремених објеката, ствари и других објеката са јавних површина
 • наређује извршавање утврђених обавеза и предузима мере за отклањање недостатака
 • изриче и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по пропису града Београда
 • подноси прекршајне пријаве и предузима и друге мере утврђене законом и прописима града Београда