Председник, заменици и помоћници

Избор Председника општине

Члан 39.

 

Председника општине бира Скупштина општине из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине предлаже кандидате за председника општине на предлог најмање 1/3  одборника.

Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као председника општине.

Председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Надлежност

Члан 40.

Председник општине:

 • представља и заступа општину;
 • непосредно извршава и стара се о извршењу одлука и других аката Скупштине општине;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • усмерава и  усклађује рад Општинске управе;
 • доноси појединачне и друге  акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком Скупштине општине;
 • даје сагласност на опште акте организација чији рад  се финансира из буџета Општине,којима се уређује број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника буџета Општине у складу са законом;
 •  у име општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе чији је оснивач општина;
 • одлучује о  давању на коришћење, односно у закуп као и о поништају одлуке о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користи општина, у складу са законом;
 • одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности као и превозних средстава за потребе органа општине;
 • одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
 • закључује уговор о донацији  од физичког или правног лица;
 • образује стручна радна тела и
 • врши друге послове  утврђене законом, Статутом града, Статутом општине и другим актима општине.