Захтев за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње објеката до 800 м2

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Одсек:

Одсек за имовинско-правне и стамбене послове

Потребна документација:

  • копија плана кат. парцеле
  • изводи из земљишних књига за кат. парцеле које су предмет захтева
  • уверење о формирању грађевинске парцеле
  • информација о локацији
  • остали писмени докази

Образац се може набавити у општини, шалтер бр. 14

Општинска административна такса:

доношење решења 4235,00 динара и 250,00 динара за захтев

Жиро рачун:

840-742251843-73

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер 10.

Телефон за информације:

3051 – 788, локал 236 и 3051-730, 3051 – 814, 3051-815