Промена презимена после развода брака у року од 60 дана

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одсек:

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Раковица.

Потребна документација:

  • Захтев за промену презимена после развода
  • Извод из матичне књиге рођених, у којој је уписан развод брака
  • Извод из матичне књиге венчаних, у којој је уписан развод брака
  • Уверење о држављанству на удато презиме
  • Уверење о пребивалишту
  • Фотокопија личне карте, лична карта на удато презиме
  • Правоснажна пресуда о разводу
  • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке образца:

шалтер 16.

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу, не могу бити старија од 6 месеци и потребно је да буду са констатацијом о престанку брака.

Републичка административна такса:

300 динара

Текући рачун:

840-74221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер 16

Радно време са странкама:

радним даном од 07.30 – 15.30 часова

Телефон за информације:

011/3051-813.

Напомена:Изјава се даје пред матичарем места где је пребивалиште које мења лично име-презиме