Одељење за скупштинске послове

Одељење за скупштинске послове врши стручне и организационе послове за Скупштину општине и Општинско веће, који се односе на:

 • припрему и реализацију седница,
 • обраду аката усвојених на седницама,
 • чување изворних докумената о раду Скупштине општине и Општинског већа,
 • вођење евиденције о одржаним седницама;
 • организационе и стручне послове за потребе сталних и повремених радних тела Скупштине и Општинског већа;
 • пружа стручну помоћ
 • одборницима у изради иницијатива и предлога које они подносе Скупштини,
 • обезбеђује им потребну документацију и обавља послове везане за рад одборничких група;
 • припрема нацрте одлука и других општих аката које доноси Скупштина и Општинско веће;
 • даје мишљење у њиховој примени и помаже Општинској управи у припреми нацрта прописа из њихове надлежности;
 • обавља послове стручне обраде представки и предлога,
 • послове из области избора,
 • именовања и радних односа за изабрана и постављена лица у Скупштини;
 • послове протокола и јавности рада Скупштине и Општинског већа;
 • остварује сарадњу са надлежним органима општине и Града у циљу припреме информација о одређеним питањима за потребе Скупштине, Општинског већа и радних тела и
 • обавља администратривно техничке и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Одељење за скупштинске послове, Марко Јањић
skupstinski@rakovica.rs

тел.+381 (11)3051-742