Образовање, култура, социјална питања и спорт

 • Одељење за образовање, културу, социјална питања и спорт врши послове који се односе на: израду и праћење извршења плана (осим капиталног) за текуће одржавање основних школа и вртића
 • прати упис у први разред основне и специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља у складу са законом
 • у сарадњи са образовно васпитним установама утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовног и васпитног рада
 • брине о задовољавању потреба грађана у области спорта, тј. реализацији система школског спорта и одржавању спортских такмичења и манифестација
 • заштити и унапређењу људских права и колективних права националних мањина и етничких група
 • послове канцеларије за младе: организовање приступа проблемима младих
 • промовисање рада са младима
 • пружање подршке младима у сарадњи са образовним и културним институцијама, Националном службом запошљавања, организационим јединицама Општинске управе, невладиним организацијама, кроз активно укључивање младих у друштвене токове и њихово информисање
 • неформално образовање младих
 • пружање логистичке подршке у реализацији пројеката младих
 • обезбеђивање једнаког положаја младих у друштву
 • подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима
 • унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих
 • унапређење безбедности младих
 • припрему акционог плана политике за младе на територији општине и друге послове у складу са Националном стратегијом за младе Републике Србије. Подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за општину, помаже организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама, као и лицима која су у суштински нејаднаком положају са осталим грађанима. Организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца до претшколских установа на удаљености већој од 2 км и ученика основних школа на удаљености већој од 4 км, превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе и превоз ученика на републичка и међународна такмичењa
 • опслужује скупштинска радна тела из своје надлежности и врши друге послове у складу са законом и другим прописима

Начелник Одељења за образовање, културу, социјална питања и спорт Нада Ћосић

obrazovanje@rakovica.rs

тел.+381 (11) 3051-868