Извод из матичне књиге умрлих

СВИ ИЗВОДИ НАРУЧЕНИ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА СЕ ПЛАЋАЈУ, БЕЗ ОБЗИРА НА МОГУЋНОСТ ОСЛОБАЂАЊА ОД ТАКСИ.

Формулар за наручивање извода из матичне књиге умрлих

* звездицом су означене обавезне информације

Примерака (*)

Име умрлог лица (*)

Презиме умрлог лица (*)

Девојачко презиме (*)

Име и презиме оца (*)

Име мајке (*)

Дан, месец и година смрти: (*)

Општина и место смрти (*)

ЈМБГ (*)

Адреса становања (*)

Mесто становања (*)

Контакт фиксни и мобилни телефон (*)

E-маил (*)

Име и презиме наручиоца (*)

Адреса становања наручиоца (*)

Сродство са лицем (*)

Број личне карте наручиоца (*)

Тип обрасца (*)

Неопозиво наручујем (*)
Да

 


 

Административне таксе за све наведене услуге су:

  1. За уверење о држављанству потребно је платити 740 динара.
  2. За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу цена услуге је: 420 динара.
  3. За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на међународном обрасцу цена услуге је: 690 динара.

Изводи из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана могу добити лица која су уписана у матичне књиге у свим градским општинама у Београду. Сви изводи и уверења испоручују се само на територији града Београда.

Матичари и њихови заменици „воде рачуна“ да лица којима се иѕводи иѕдају буду лица одређена чланом 41. став 1, Закона о матичним књигама, имајући у виду обавезу иѕ члана 83, истог закона.

Члан 41.

Увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује права на приступ информацијама од јавног ѕначаја. Дете које је невршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може ивршити увид у матичну књигу рођених, као и списе на основу којих се врши упис у матичну књигу рођених, а који се односи на његово порекло. После новог уписа чињенице рођења усвојеника право увида у матичну књигу рођених за дете имају само дете и усвојитељи детета, на начин утврђен ѕаконом који уређује област породично правне заштите.

На све ове цене услуга треба додати још 150 динара за слање извода на кућну адресу Пост експресом услугом „данас за сутра“. Уколико се наручује више извода истовремено на исту адресу плаћа се само једна накнада за услугу Пост експреса.