Стамбени послови

Исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Одсек:

за имовинско-правне и стамбене послове

Потребна документација:

 • доказ о власништву или правни интерес за покретање поступка исељења бесправно усељених лица

Напомена везана за документацију:

Све остало од документације што буде потребно, биће приложено у току поступка.

Општинска административна такса:

за захтев 250 динара, за решење 345 динара

Жиро рачун:

840-742251843-73

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер 10

Телефон за информације:

+38111 3051 788 локал 236 и +38111 3051 730


Издавање потврде о откупу стана у целости

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Потребна документација:

 • Копија уговора о откупу
 • Копија доказа о извршеној уплати (уплатнице)

Образац се може набавити у општини:

шалтер број 14

Општинска административна такса:

за подношење захтева 250 динара и за издавање потврде 250 динара

Жиро рачун:

840-742251843-73

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер 10

Телефон за информације:

+38111 3051 788, локал 236, +38111 3051 730, +38111 3051 814, +38111 3051 815


Откуп стана

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Одсек:

за имовинско правне и стамбене послове

Потребна документација:

 • уговор о коришћењу стана или уговор о закупу стана
 • доказ о сродству са носиоцем станарског права, односно закупцем стана за све чланове породичног домаћинства, који стан користе (извод из МК венчаних, извод из МК рођених)
 • оверене писмене изјаве носиоца станарског права или закупца стана, којим је носилац станарског права или закупац стана сагласан да стан откупи члан његовог породичног домаћинства, уколико именовани откупљује стан (оверена код суда)
 • оверене изјаве два сведока да подносилац захтева или члан његовог породичног домаћинства на територији Града Београда нема стан у својини који је одговарајући за то породично домаћинство
 • фотокопија личних карата или потврда о пребивалишту на адреси стана који је предмет откупа за подносиоца захтева и све чланове његовог породичног домаћинства, који стан са њим користе
 • попуњене и потписане листе за утврђивање квалитета зграде и стана (листе су саставни део обрасца за откуп стана)
 • записник о бодовању стана сачињен од ЈП „Градско стамбено“
 • фотокопија радних књижица или других веродостојних доказа за доказивање радног стажа подносиоца захтева и његовог брачног друга
 • решење о експропријацији и решење надлежног суда о исплати накнаде за експроприсану непокретност
 • решење о разврставању у одређену категорију инвалидности за РВИ
 • решење о статусту РВИ, са телесним оштећењем од 100%
 • доказ о смрти члана породичног домаћинства о оружаним акцијама после 17. 08. 1990

Напомена везана за документацију:

Све доказе је потребно приложити у оригиналу или овереној фотокопији и не старије од шест месеци

Републичка административна такса:

1270 дин

Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер 10

Телефон за информације:
+381 11 3051 788, локал 236 и +381 11 3051 730, +381 11 3051 814, +381 11 3051 815


Закуп стана

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Одсек:

за имовинско правне и стамбене послове

Потребна документација:

 • уговор о коришћењу стана или уговор о закупу стана
 • извод из матичне књиге умрлих ранијег закупца стана
 • сагласност лица која су уписана у уговор о коришћењу стана
 • извод из књиге рођених и венчаних (за подносиоца захтева)
 • потврда Савета/Скупштине зграде да је подносилац захтева живео у заједничком домаћинству са носиоцем станарског права и да је после његове смрти наставио да користи стан
 • потврда радне организације где је подносилац захтева запослен да није решио стамбено питање доделом стана или стамбеног кредита за куповину стана или изградњу породичне стамбене зграде
 • уверење о пребивалишту за све пунолетне чланове домаћинства
 • оверена писмена изјава два сведока да подносилац захтева и чланови породичног домаћинства немају решено стамбено питање на територији Града Београда

Напомена везана за документацију:

Све доказе је потребно приложити у оригиналу или овереној фотокопији и не старије од шест месеци

Општинска административна такса:

180 дин. за захтев, а за решење о додели стана физичким лицима у закуп 3400 дин.

Жиро рачун:

840-742251843-73

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтер 10

Телефон за информације:

+381 11 3051 788, локал 236 и +381 11 3051 730, +381 11 3051 814, +381 11 3051 815

Напомена:

Тек након достављања свих наведених доказа биће спроведен управни поступак по захтеву